Aitäh 2647 vallaelanikule toetuse eest. Tänu teile saime 2013. aastal toimunud valimistel volikogus 10 kohta ja võimaluse oma programmi ellu viia. 

Aitäh, Kaupo, Vello, Erik, Marju, Helikar, Aadu, Olav, Ene, Kaido, Jaanus, Toivo, Arne ja Katrin. Teiega on olnud au Harku valda arendada! 

Me ei jaga katteta lubadusi, vaid viime lubadused ellu! Allpool on kirjas kõik saavutused aastatel 2013-2017. 
Oleme taganud kõigile Harku valla lastele lasteaia või lastehoiu koha. Lastehoiu koha saab lapsevanem valida oma vabal soovil, hoolimata sellest, kas lastehoid asub Harku vallas või mõnes muus omavalitsuses.
Esimesena Eestis viisime ellu plaani vabastada oma elanikud kodualuse maa maksust. Jätkame maamaksuvabastuse programmi ning tagame läbi täiendavate toetuste maksuvabastuse kogu kodukinnistul.
Oleme kaasa aidanud ja panustanud ettevõtluse arengusse Harku valla territooriumil. Üheks suurimaks õnnestumisteks peame Kumnasse rajatud Harmeti 26 000 m2 suurust tehast, mis loob üle 250 töökoha.
Hea haridus kodu lähedal turvalises keskkonnas
 • Valmis uus 6 klassiline kodulähedane koolimaja Murastes. Kooli rajamisega  tagasime Muraste piirkonna  noorimatele koolilastele kaasaegse õpi- ja arengukeskkonna.
 • Läbi tõsise panuse haridusvõrgu korrastamisse ja kaasajastamisse, suutsime riigiga jõuda kokkuleppele, rajada aastaks 2020 Tabasallu riigigümnaasium. Kogu Harjumaal on vastav kokkuleppe olemas ainult Viimsi vallal ja Harku vallal.
 • 2017 aasta sügisel valmib Harkujärve 6 klassilise kooli juurdeehitus. Juurdeehitusega rajatakse uued klaasiruumid ja kool saab oma raamatukogu.
 • 2018 aastal alustame uue 6 rühmaga lasteaia ehitusega Harkujärvele.
Jätkame tihedat koostööd vabaühendustega kohaliku elu edendamisel
 • Lõime koostöös vabaühendustega Harku valla vabaühenduste ümarlaua, mis käib koos regulaarselt, et koos kohalike kogukondadega leida parimad võimalused Harku valla elanike heaolu kasvuks. Kaasame kodukandi aktiivseid inimesi ja soodustame jätkuvalt vabaajaja sotsiaalteenuste osutamist läbi mittetulundusühenduste Harkujärvel, Murastes, Väänas, Vääna-Jõesuus, Kumnas ja Suurupis. Suurendasime elanike osalust paikkonna eluolu puudutavate otsuste tegemisse – jätkasime kogukonna esindajate kaasamist kodanikualgatusprojektide rahastusotsuste tegemisel ning elukeskkonna arendustegevustes.
Toetame kohalikku ettevõtlust
 • Tabasalu tööstuspargis alustab oma töökoja ja logistikakeskuse rajamist Auto 100.
 • Suurt rõõmu on pakkunud ka senised suured ettevõtted nagu Metek, Metus, Tallegg, kes jätkuvalt on panustanud oma laienemisse, mille tulemusel  on loodud juurde täiendavaid töökohti Harku valda.
Ettevõtluse areng loob eeldused nii uute töökohtade tekkeks, kui loob eeldused ja võimalused elukeskkonna arenguks. Eelnevast tulenevalt, oleme valla üldplaneeringus ette näinud mitmeid piirkondi ettevõtluse arenduseks.

Pakume sportimis- ja meelelahutusvõimalusi
 • Parandasime laste ja noorte spordivõimalusi Tabasalus, rajades lastele Tui parki laste mänguväljaku, Vääna-Jõesuu kooli juures koostöös kooliga rajati mänguväljak ja paigaldati välitrenažöörid
 • Lõpetamisel on Tabasalu staadioni põhjalik uuendamine, Harku vald saab endale kunstmuruga täismõõtmetega jalgpalliväljaku, mida seni Harku vallas ei olnud. Samuti saame uue staadioni näol endale kaasaegse kergejõustiku staadioni, mis loob täiesti uued ja suurepärased võimalused kergejõustiku arenguks ja populariseerimiseks. Samuti saab staadion endale korralikud tribüünid ja valgustuse.
 • Jätkasime traditsiooniliste ja populaarsete sündmuste korraldamist - Tabasalu päev, Külade päev, Südamenädal jpt.
 • Toetasime vabaühendusi ja seltse kultuuri ja spordisündmuste korraldamisel.
Kodus peab olema turvaline
 • Toetasime jätkuvalt Harku valla naabrivalve arengut. Meie vallas on enim naabrivalvesektoreid terves vabariigis.
 • Turvalisuse parandamiseks paigaldasime videovalvesüsteemi valla keskusesse Tabasallu. Jätkasime videovalvevõrgu arendamist valla teistes piirkondades.
 • Koostöös riigiga rajati täiendav kiirabi valmidus Haaberstisse, mis tagab kiirema arstiabi meie valla elanikele.
 • Oleme suutnud saada toetusrahad, rajamaks Tabasallu uus ja kaasaegne tervisekeskus, mille ehitustöödega saab algust teha 2018 aasta kevadel. Uues tervisekeskuses saavad uued ruumid perearstid, kui tekivad juurde ka mitmed uued teenused.
 • Toetasime ja toetame jätkuvalt Vääna Vabatahtlikku Tuletõrje Ühingut, Muraste ja Tabasalu  päästekomandosid nende tegevustes.
 • Panustasime jätkuvalt kergliiklusteede võrgustiku väljaehitamisse, nii Euroopa Liidu toetusfondide abil, kui Harku valla eelarveliste vahenditega. Kergliiklusteed sai rajatud Murastest Vääna-Jõesuusse, Murastesse Kolmiku tee äärde, Tutermaalt Keilasse, Harkust Laagrisse, Harkust Harku järveni (koostöös Tallinnaga), Sõrve tee äärde Klooga maanteest kuni Tuule teeni. Kergliiklustee ja ilus promenaad valmisid Vääna-Jõesuu randa viival Luige teel.
 • Lisaks kergliiklusteedele oleme põhjalikult uuendanud mitmeid sõiduteid ja muutnud tolmuvabaks paljud kruusateed.
Väärikas vanaduspõlv meie eakatele
 • Kehtestasime Tabasallu eakate hooldekodu detailplaneeringu. Oleme otsimas hoolekande keskuse rajajat ja teenusepakkujat. Rajatavas keskuses soovime näha nii eakate hoolekannet, eakate päevahoiu teenust, kui ka autistidele mõeldud kodude ja teenuste pakkumist.
Kindlustunne koduomanikele
 • Nüüdsest on koduomanikel võimalus ka suvemajasid muuta kasutuslubadega elamuteks, kui on täidavad teatud nõuded. Toetasime korteriühistuid energiaauditite läbiviimisel, et saaks Kredex-ist renoveerimislaenu taotleda.
Säilitame looduskauni elukeskkonna ka meie lastele
 • Investeerisime puhta ja mitmekesise looduskeskkonna säilimisse ning puhta joogivee ja kanalisatsioonisüsteemi rajamisse ühtekuuluvusfondi vahendite abil. Puhta joogivee ja kanalisatsiooni süsteemi said endale Vääna-Jõesuu, Viti, Suurupi ja Muraste piirkonnad.
 • Koostöös Tilgu Sadama Jahtklubiga oleme iga-aastaselt  panustanud sadama arengusse. Sadama arendusse oleme suutnud kaasata ka Leader meetme Kalandusmeetme vahendeid.