Täname Teid, et olete meid seni usaldanud!

• Meie kandidaadid on kohalike kogukondade esindajad valla erinevatest piirkondadest.
• Lähtume oma lubadustes reaalsetest rahalistest võimalustest ja kogemustest.
• Oleme juhtinud valda stabiilselt ja panustanud elanike heaolusse.
• Meil on häid ideid ja plaane ning pooleliolevaid projekte, mis tõstavad valla elanike elukvaliteeti.

Tagame ka tulevikus kõigile Harku valla lastele lasteaia või lastehoiu koha. Täiendavate kohtade pakkumiseks avame 2018. aastal uue kuuerühmalise lasteaia Harkujärvel.
Toetame kohalikku ettevõtlust. Panustame ka edaspidi ettevõtluse arengusse Harku vallas, soodustades läbi valla üldplaneeringu piirkonda uute töökohtade loomist.
Ehitame äsja avatud Tabasalu staadioni kõrvale heitealade väljaku, arendame välja Tabasalus Tui pargi ja sealse laste mängulinnaku ning Rajame rulapargi Muraste kooli juurde

HEA ALGUS VÄIKELASTELE JA MÕTLEME PEREDELE
• Kõige olulisemad on meie oma valla lapsed. Aastaid oleme panustatud lasteaedade ehitusse ja renoveerimisse, lasteaedade sisustusse, õppevahenditesse ja mänguväljakutesse.
• Panustame õpetajate ja tugipersonali palgakasvu.
• Lubame toetada paljulapselisi peresid lasteaia kohatasu hüvitamisel – teise lapse kohatasu on 50% soodsam; kolmas laps on kohatasust vabastatud.
• Arendame jätkuvalt lastehoiu teenuse toetussüsteemi. Lastehoiu koha saab lapsevanem valida oma vabal soovil, olenemata omavalitsusest.
• Tagame ka tulevikus kõigile Harku valla lastele lasteaia või lastehoiu koha. Avame 2018. aastal uue kuue-rühmalise lasteaia Harkujärvel.

HEA HARIDUS KODULÄHEDASES KOOLIS
• Parandame transpordiühenduse Tallinnaga. Tellime täiendavad bussiliinid, mis tagaksid nii õpilastele kui ka tööinimestele parema ühistranspordiühenduse valla erinevate piirkondade ja Tallinna vahel.
Hea haridus kodulähedases koolis
• Tasakaalustatud haridusasutuste võrgustiku loomine, tagamaks kogu valla ulatuses hea hariduse, turvalise tee kooli, trenni ja koju.
• Aastaks 2020 tuleb Tabasallu riigigümnaasium.
• Ehitame Tabasallu uue algklasside hoone ja võimla, mis kokku moodustavad ühtse ja mugava hariduslinnaku.
• Laiendame 2014. aastal valminud Muraste kooli.
• Ehitame 2017. aasta lõpuks suuremaks Harkujärve kuue-klassilise kooli, juurdeehitusega lisanduvad uued klassiruumid, raamatukogu ja olmeruumid.
• Väärtustame noorsootööd ja tunnustame vabatahtlike panust.

 TOETAME KOHALIKKU ETTEVÕTLUST JA AITAME LUUA TÖÖKOHTI
• Koostöös kohalike ettevõtjatega leiame parimaid lahendusi töökohtade loomisele Harku vallas.
• Ettevõtluse areng loob eeldused nii uute töökohtade tekkeks kui ka paremad võimalused elukeskkonna arenguks.
• Panustame ka edaspidi ettevõtluse arengusse Harku vallas, soodustades läbi valla üldplaneeringu piirkonda uute töökohtade loomist.
• Koostöös Strantumiga kaasame valla erinevate heakorra tööde tegemiseks erivajadustega inimesi. Pakume neile teenistust ja võimalust paremaks sotsialiseerumiseks.

PAKUME SPORTIMIS- JA MEELELAHUTUSVÕIMALUSI
• Parandame kõikide valla elanike sportimise võimalusi.
• Arendame välja Tabasalus Tui pargi ja sealse laste mängulinnaku.
• Ehitame koolide juurde mitmekülgsed spordiväljakud.
• Rajame rulapargi Muraste ja Harkujärve kooli juurde. Toetame vaba aja veetmise võimalusi ka teistes valla kantides, kus need võimalused veel puuduvad.
• Uuendame põhjalikult Tabasalu staadioni. Valmib kaasaegse valguslahenduse ja tribüünidega täismõõtmetes jalgpalliväljak. Uus staadion loob suurepärased võimalused pallimängude ja kergejõustiku arenguks. Uue rajatava kunstmuruga staadioni kõrvale ehitame eraldi välja heitealade väljaku.

KODUS PEAB OLEMA TURVALINE
• Meie eesmärk on tagada kõikide Harku valla inimeste turvaline ja võimalusi pakkuv elukeskkond.
• Jätkuvalt toetame naabrivalve arendamist.
• Euroopa Liidu vahenditega rajame Tabasallu uue ja kaasaegse tervisekeskuse, mille ehitustöödega alustame 2018. aastal. Perearstid saavad uued ruumid, lisandub mitmeid täiendavaid tervise teenuseid nagu: massaaž, tervisevõimlemine jms.
• Rajame koostöös erasektoriga Tabasallu hoolekande keskuse eakatele ja erivajadustega inimestele.
• Toetame jätkuvalt vabatahtlikest koosnevaid: Vääna vabatahtlikku tuletõrje ühingut, Merepääste seltsi, vallas asuvaid päästekomandosid ja abipolitseinikke ning kaitseliidu Harku Rannikukaitse kompaniid.
• Ehitame välja kergliiklusteede võrgustiku nii Euroopa Liidu toetusfondide kui ka valla eelarveliste vahendite abil. Rajame kergliiklustee Harku-Rannamõisa tee äärde ja lõpetame Suurupi kergliiklustee ehituse.
• Ehitame ja uuendame sõiduteid ning ristmikke eesmärgiga tagada mugav ja ohutu liiklemine kõigile vallaelanikele. Jätkame Ranna tee väljaehitamist, ehitame lõpuni välja Nooruse tänava, Tiskres Toome tänava kuni Künka ristmikuni.

KINDLUSTUNNE KODUOMANIKELE
• Jätkame maamaksuvabastuse programmi.
• Oleme lihtsustanud aiamajade muutmist elamuteks, vähendades elaniku jaoks bürokraatiat ja ebamugavat asjaajamist.
• Toetame korteriühistuid energiaauditite läbiviimisel, et nad saaksid taotleda renoveerimislaenu majade soojustamiseks ja küttesüsteemide parendamiseks.

SÄILITAME LOODUSKAUNI ELUKESKKONNA KA MEIE LASTELE
• Tagame läbi planeeringute ligipääsu mereäärsetele kallasradadele ja seame avaliku kasutusõiguse ajaloolistele teedele, mis läbivad eraomanike kinnistuid.
• Investeerime puhta ja mitmekesise looduskeskkonna säilimisse ning puhta joogivee ja kanalisatsioonisüsteemi rajamisse ühtekuuluvusfondi vahendite abil.
• Viime ellu uued veemajandusprojektid Tabasalus, Väänas, Kumnas ja Tutermaal, Rannamõisas, Muraste põhjaosas ja Türisalus.
• Panustame jätkuvalt Tilgu sadama arengusse. Plaanime järk-järgult jõuda sadama lõpliku väljaehitamiseni.
• Korrastame Rannamõisa ladude ala, muudame selle kogukonnale avatuks.
• Vältimaks arendajate survet uute kaevandusalade kasutusele võtuks, taotleme Sõrve tuumalal riikliku looduskaitseala moodustamist.

Vali enda esindajaks inimene, keda Sa usaldad ja tunned!
Meie hoolime Harku vallast!

- Meie eelneva tegevuse põhjal on selgelt näha, et mida me lubame, selle viime ka ellu!
- Meil on pikaajaline kogemus valla juhtimisel!
- Oleme valla arenguvõimalustega hästi kursis!
- Meil on kogemustest tulenev teadmine parimate lahenduste leidmiseks ja realiseerimiseks.

Valides meid, saad olla kindel, et Harku vallas juba alustatud ettevõtmised jõuavad ka lõpptulemuseni ning meie lubatud uued projektid saavad parimal viisil ellu viidud.