Kommenteeri

Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengutest

Harku vallavolikogu kinnitas uue ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava, mis vajas uuendamist, et vastata valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengu vajadustele. Uus arengukava kehtestati aastateks 2016–2027.
Uus arengukava arvestab realistlikult valla eelarve võimalusi ja valla ning vee-ettevõtjate vahelisi opereerimislepinguid. Samas on välja toodud tegevused, mis on vajalikud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni plaanipäraseks arendamiseks, töökindluse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks ning seadustest ja Euroopa Liidu direktiividest tulenevate nõuete täitmiseks. Arengukavaga kirjeldati ja analüüsiti olemasolevate ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni süsteemide olukorda, määratleti ära veemajanduslikud probleemid ja nendest tulenevad eesmärgid ning hinnati investeeringuprojekte lühi- ja pikaajalises perspektiivis.

Vajas uuendamist mitmetel põhjustel
Kuigi eelmine kava oli kinnitatud kuni aastani 2024, oli mõistlik seda uuendada mitmetel põhjustel.Üheks põhjuseks oli see, et senini kehtinud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas kir- jeldatud investeeringud on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projektide raames tänaseks ellu viidud – mahukad projektid Vääna-Jõesuus/ Suurupis ja Merikülas. Teisalt vajas senine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas olnud taristu olukorra kirjeldus tänase seisuga vastavusse viimist. Lisaks tingis ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava uuendamise vajaduse soov abirahade abil ellu viia järgmised veemajandusprojektid, mille eelduseks on see, et arengukava ei tohi olla vanem kui kaks aastat ja peab detailselt sisaldama kavandatavaid investeeringuid.

Soovitakse ellu viia viis uut projekti
Peamine fookus on lähiaastatel tagada tiheasustusalade majapidamistele liitumine ÜVK-ga ning rekonstrueerida amortiseerunud nõukogudeaegne taristu, mis Vääna ja Kumna piirkonnas on kriitilises seisus.

Strantumil on kavas ellu viia neli mahukat projekti aastatel 2017–2018: 

1) Tabasalu veemajandusprojekt. Teostatavad tööd: veetöötluse rekonstrueerimine (loobutakse veetornist); vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, uute liitumispunktide väljaehitamine Sarapuu elurajoonis, Rannamõisa ja T i l g u Ü V K r a j a m i n e . Projekti kogumaksumus on u 7,7 miljonit. 

2) Muraste veemajandusprojekt. Teostatavaks tööks on Muraste põhjaosa suvilapiirkonna ÜVK rajamine, mis võimaldab liitumise u 300 majapidamisele. Projekti kogumaksumus on u 1,9 miljonit;

3) Kumna-Tutermaa veemajandusprojekt. Strantum omandas juunikuus Tutermaa veemajanduse taristu ja rajatised, mis võimaldab piirkonda lahendada tervikuna. Kumna küla saab tulevikus kvaliteetse joogivee Tutermaalt (rekonstrueeritakse veetöötlus) ning kogu piirkonna reovesi on planeeritud juhtida Keila puhastisse, lisaks laiendatakse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga kaetavat ala. Projekti kogumaksumus on u 1,9 miljonit;

4) Vääna veemajandusprojekt. Teostatavad tööd: veetöötluse, reo- veepuhasti ja torustike rekonst- rueerimine. Projekti kogumaksumus on u 1,5 miljonit. Lisaks tuleb lähiaastatel koostöös Keila valla vee-ettevõtjaga AS Lahevesi ellu viia Türisalu veemajandusprojekt (liitumisvõimaluse väljaehitamine suvilapiirkonnale), mille maksumuseks on u 11,6 miljonit ning mille finantseerimislahendusega hetkel tegeletakse. Kõigi eelnevalt kirjeldatud projektide õnnestumise eel- duseks on abirahasid andvate toetusprojektide positiivsed rahastamisotsused. Rõõmustav on see, et praeguste arvestuste kohaselt lähiajal (2016– 2017) Strantumi vee ja kanalisatsiooni tariife elanikele ei tõsteta.

Allikas: Harku Valla Teataja

Lisa kommentaar

Email again: