Meelis Härms: neli aastat volikogu majanduskomisjonis

Uudised

Kommenteeri
Harku vallavolikogu praeguse koosseisu majanduskomisjoni tööd juhtinud Meelis Härms võtab kokku komisjoni nelja aasta töö.
Volikogu eelnõude sisuline ja süviti menetlemine on jagatud valdkonniti komisjonide vahel, mis moodustatakse alati uue volikogu koosseisu poolt. Harku vallavolikogu käesoleva koosseisu majanduskomis- jon moodustati ja tegevusvaldkonnad määrati 2013. aasta novembrikuus. Olen neli aastat esimehena juhtinud majanduskomisjoni tööd, millesse on oma tänuväärse panuse andnud ka komisjoni aseesimehed Arno Hirtentreu ja Anne-Ly GrossMitt ning liikmed Kaido Kruusoja, Helikar Õepa, Jaanus Härms, Vello Viiburg, Toivo Promm, Viktor Kurušev, Sigrid Nieländer, Arvi Eidisk, Aule Kikas, Heli Böt- ker ja Lembit Tampere.

Volikogu on komisjoni tööd usaldanud
Majanduskomisjon tegeleb lihtsustatult öeldes valla majandus-, arengu- ja finantsalaste küsimuste lahendamisega; tegevusalade täisnimekirjaga saab tutvuda aadressil oigusaktid.harku.ee. Komisjoni üks olulisemaid ülesandeid on valla strateegilise arengukava ja operatiivse tegevuskava ehk investeeringute kava vastuvõtmine ja muutmine. Teisisõnu tuleb täpselt paika panna, mida vallas edaspidi teha plaanitakse. Teine väga tähtis ülesanne on valla eelarve vas- tuvõtmine ja muutmine ehk tuleb otsustada, kui palju planeeritud tegevustele kulutatakse ja kust see raha saadakse. Kuigi komisjoni otsused ei ole volikogu jaoks siduvad, on seni alati üksmeelel oldud – nelja aasta jooksul on majan- duskomisjonist volikokku vastuvõtmiseks saadetud eelnõu alati heakskiidu saanud. See näitab, et volikogu on oma komisjoni ja selle tööd usaldanud. Täna neljale aastale tagasi vaadates võin öelda, et usaldus on saavutatud ühelt poolt tänu komisjoni liikmete pühendumusele ja teisalt koostööle. Komisjoni tööd juhtides olen alati lähtunud põhimõttest, et otsustamisel tuleb leida võimalikult laiapõhjaline konsensus. Enamasti on jõutud eelnõude menetlemisel ühehäälsele otsusele. Eriarvamused oleme alati ära kuulanud ja nendega arvestanud.

Valla võimalused elanike huvides
Nelja aasta jooksul on ära tehtud tohutu töö. Kiire kasvu ja arengu tingimustes on komisjon olnud pideva pinge all, et valla olemasolevaid majanduslikke võimalusi parimal viisil planeerida ja vallaelanike huvides kasutada. 2014. aastal valmis uus kuueklassiline kodulähedane koolimaja Murastes. 2017. aasta sügisel valmib Harkujärve kuueklassilise kooli juurdeehitus ning 2018. aastal alustame seal uue kuue rühmaga lasteaia ehitusega. Lõpetamisel on Tabasalu staadioni põhjalik uuendamine – Harku vald saab endale kunstmuruga täismõõtmetes jalgpalliväljaku, mida seni Harku vallas ei olnud. Samuti saame uue staadioni näol endale tänapäevase kergejõustikustaadioni, mis loob täiesti uued ja suurepärased võimalused kergejõustiku arenguks ja populariseerimiseks. Samuti saab staadion endale korralikud tribüünid ja valgustuse. Oleme suutnud saada toetusrahad, et rajada Tabasallu uus ja kaasaegne tervisekeskus, mille ehitustöödega saab algust teha 2018. aasta kevadel. Kergliiklusteed said rajatud Murastest Vääna-Jõesuusse, Murastesse Kolmiku tee äärde, Tutermaalt Keilasse, Harkust Laagrisse, Harkust Harku järveni, Sõrve tee äärde Klooga maanteest kuni Tuule teeni. Kergliiklustee ja ilus promenaad valmisid Vääna-Jõesuu randa viival Luige teel. 2019. aastal antakse koostöös Viru Haiglaga käiku Tabasalu hoolekandekeskus.

Areng tänu elanike panusele
Harku valla tegevuskava on nelja aasta jooksul korralikult täidetud ning igal aastal on õnnestunud koostada ka vähemalt üks positiivne lisaeelarve, teha vajalikke täiendavaid investeeringuid olulistesse objektidesse. Tänan kõiki Harku valla elanikke ja maksumaksjaid, sest ilma teie panuseta poleks see meil õnnestunud – üksikisiku tulumaks Harku vallas on kõrgeim vabariigis. Koos teiega on rõõm minna edasi, et Harku vald areneks ning oleks jätkuvalt parim paik Eestis elamiseks.

Allikas: Harku Valla Teataja

Lisa kommentaar

Email again: