Tabasalu tervisekeskuse arhitektuurse ideekonkursi võidutöö on lahendus nimega "Võrk"

Uudised

Kommenteeri

Tabasalu tervisekeskuse arhitektuurse ideekonkursi žürii liikmena on mul au teatada, et konsensusliku otsusega võitis lahendus nimega “Võrk”, mis sobitub kenasti keskkonda, loob patsientidele ootajasõbralikuma ala ning on teiste lahendustega võrreldes majanduslikult soodsam. Lisaväärtusena saab Tabasalu esimese väljaku. See on hea täiendus olemasolevale teenusekeskusele, kus on täna eakate päevakeskus, raamatukogu, tantsusaal, laste päevahoid ja paljud muud vajalikku.

Andsime ette kolm eesmärki: 

  • Arvestada olemasoleva aedlinna inimmõõtmelise keskkonnaga ja pakkuda uue hoonega elanikele uut ruumilist kvaliteeti kui ka avada ning võimendada uusi funktsionaalseid liikumiskoridore
  • Kavandada selge funktsionaalse ja konstruktiivse struktuuriga hoone, mille siseruumi loogika ja konstruktiivne lihtsus avaldub ka hoone fassaadis ja jätkub hoonetevahelise ruumi käsitlusse
  • Arvestada hoone paigutamisel energiatõhususe ja päikesevalgusega.


Võidutöö autorid võtsid eesmärgid aluseks ja esitasid alltoodud kontseptsiooni. 


Linnaruumiline ja asendiplaaniline idee
Kaks üksteise suhtes teadlikult paigutatud hoonet tekitavad oma vahel ruumi, mille laiust ja suurust saab selgelt defineerida. Uus hoone on pööratud olemasoleva hoone läänepoolsemast küljest lahti, avades end valguse ja liikumistelgede suunale.

Nii väljub uus hoone osaliselt detailplaneeringuga määratud ehitusalast, kuid väljaulatus osa jääb lubatud 10% mahtu. Kavandatavat hoonet võib nimetada triip-hooneks, mille lihtne ruumiloogika annab selge idee nii sisearhitektuurile, konstruktsioonile, esinduslikule fassaadile kui ka väljakule. Uue ja vana hoone ühendus on kavandatud õhulise rohesõrestikuna, mis lähtub uue hoone iseloomust ja struktuurist. Lisaks tekib väljakule selge idee ja linnaruumiline lisaväärtus. Rohesõrestik on teraspostidel haljastusega sõrestik, mida mööda saavad kasvada ronitaimed, pakkudes arstikabineti uksetaga ootavatele klientidele ainulaadset ja pidevalt muutumises olevat vaatevälja.

Rohesõrestiku varjud väljakul ja nende vahelt läbiliikujad on linnaruumiliselt muutuvad aspektid, mida on jällegi kabineti uksetaga oodates põnev jälgida.Lisaks rõhutab triip-hoone ühest küljest ahenevat, teisest laienevat linnaväljakut, mis loob olulise ühenduslüli kergliiklusteel Kase promenaadi ja Klooga maantee vahel. Sel suunal liiguvad elanikud ühistranspordi peatustesse ja mere äärde ning lähedal asuvatesse kohalikesse asutustesse, kodudesse. Uus hoone ja tekkiv väljakuosa ootavad sarnast promenaadi jätkamist põhjasuunas olevate detailplaneeringujärgsete kavandatavate mahtudega.

Hoone pööramine põhja-lõuna suunalt rohkem kirde-edela suunale võimaldab pikema ajalise hoone esise väljaku valgustamise päikesevalgusega, kuhu on kavandatud hoone sissepääsud. Kabinetid on paigutatud hoone loodesuunda, kuhu jõuab küll päevavalgus, kuid kabinetid on kaitstud enamikel päevadel otsese päikesevalguse eest. 

Parkimine on lahendatud Teenuste tänava vahetus läheduses ja osaliselt ka uue väljaku peal. Suurürituse aja saab kasutada uut väljakupinda lisaparklana. Jalgrattaid saab lukustada uue ja vana hoone vahel oleva rohesõrestiku külge.

Väikevormid on lahendatud väljakul liigutavate elementidena, et suurürituste ajaks neid liigutada väljaku äärtesse. Väikevormid on puiduga kaetud betoonmahud, mille keskel on madalhaljastus ning äärtes istumisala. 


Arhitektuurne ja funktsionaalne idee
Hoone on kavandatud kompaktsena ja funktsionaalselt hästi toimivana. Siseruum on selgelt tsoneeritud, jättes ooteala nii 1. kui ka 2. korrusel väljakupoolsesse külge ning kabinetid ja abiruumid pargipoolsemasse külge. Hoonele on planeeritud mitu eraldiasetsevat sissepääsu. Tervisekeskuse peasissepääs on kavandatud esinduslikuna ja vaadeldavana väljakult, parklast, lõunasuunalt.

Teine sissepääs on kavandatud apteegile ja kohvikule. Kolmas sissepääs on põhjaosas, mi võimaldab eraldi sissepääsu psühholoogi ja sotsiaaltöötaja juurde ning samas annab ligipääsu ka tehnilistele ruumidele

Olemasoleva hooneosa lammutamise tulemusel kaetakse platsipoolne/ uue hoone poolne fassaad savikrohviga, sarnaselt uue maja lõuna ja läänefassaadile. Samuti on tagatud sissepääsud olemasolevasse hoonesse platsilt.

Lisaks saab suvisel ajal väljakule avaneda lisafunktsioonina algsele ruumiprogrammile lisatud kohvik. Peamiseks väljaku kattematerjaliks on ruudukujulised suured betoonsillutis plaadid.


Konstruktiivne lahendus ja viimistlusmaterjalid
Konstruktiivselt on hoone kandvateks elementideks raudbetoonkonstruktsioonis siseseinad ja vahelagi. Väljakupoolsed varikatused ja pilastrid on teraskarkassil puitsõrestikuga.

Viimistlusmaterjalidenavälisfassaadis on kasutatud savikrohvi, puitu ja värvitud terasprofiile.Savikrohv haakub olemasoleva hoone punase tellisfassaadiga, on looduslik materjal. Puit on samuti inimsõbralik ja eestilik materjal, mis tervisekeskuse fassaadi kavandamise juurde sobib.

Rohesõrestiku elemendid on kavandatud värvitud terasprofiilidest nii nagu ka uue hoone vertikaalsed varikatuse kandurid platsipoolsel fassaadil. Pargi poolsed aknapõsed on rõhutatud eenduvate värvitud terasprofiilidega.Hoone energiatõhusus
Hoone pööramine kirre-edela suunaliseks ning kabinettide paigutamine loodesuunda vähendab kabinettidejahutusvajadust. Lisaks on kabinettide aknapindadele kavandatud eenduvad aknapõsed, mis püüavad samuti kabinetti langevat otsest päikesevalgust kinni. 

Väljakule avanev fassaad on kogu ulatuses tagasiastuv, tekitades energiatõhususe seisukohast kõikidele akendele varikatuse ning muutes seejuures fassaadi ruumiliseks ja arhitektuurselt põnevaks ning esinduslikuks.

Tehnilised näitajad:
Hoone ehitisealune pind: 740 m2
Hoone suletud brutopind: 1325 m2
Hoone suletud netopind: 1085 m2
Hoone köetav maht: 4740 m3

Lisa kommentaar

Email again: