Kommenteeri

Kõigi osakondade tulem oli parem kui prognoositud

Strantumi juhataja Meelis Härms tõdeb möödunud aastale tagasi vaadates, et Strantumi kõik tegevusvaldkonnad on jõuliselt arenenud ning et ka lähitulevikuks jagub suuri plaane.

Harku valla ettevõte Strantum pakub vallas nii erinevate haldusteenuste kui ka vee- ja soojamajandusega seotud teenuseid. Eluliselt vajalike teenuste kõrvale lisanduvad veel ka sporditeenused, mida pakutakse Tabasalu Spordikompleksis, Murastes ja Harkujärvel. Kuidas Strantum ise hindab neis valdkondades möödunud aastal tehtut ning milliseid uusi ettevõtmisi on oodata käesoleval aastal, sellest räägime lähemalt asutuse juhi Meelis Härmsiga. 

Milline oli möödunud aasta Strantumi jaoks?
Väga hea aasta oli. Kõigi osakondade tulem oli parem, kui oli prognoositud ja kui on olnud eelnevatel aastatel. Mõnevõrra tagasihoidlikum eelnevate aastatega võrreldes oli soojusosakonna tulem. Sellel on mitmeid objektiivseid põhjuseid, näiteks inimesed on enam oma elamuid soojustanud ning hoolikamad oma tarbimises. Lisaks oli 2015. aasta väga soe – külma talve praktiliselt ei olnudki. Veel jõulude paiku oli aedades rohi roheline ja inimesed said muru niita.

Kui tuua teie tegevusvaldkondade kaupa välja olulisemad tegevused, siis mis need oleksid?
Kõige väljapaistvamad on kindlasti veemajandusega seotud ettevõtmised, eesotsas Meriküla reoveepuhasti rekonstrueerimisega. Aga ka kaks suurt ostu, mis olid seo- tud vajalike töösõidukite hankimisega: ostsime surve- pesuauto ja multili-auto. Viimasele tehakse veel täien- davaid ehitustöid. Survepe- suauto on aga juba käes ja kasutusel. Mõlemad masinad on väga moodsa tehnoloo- giaga. Maailma tipptasemel tehnika.

Kust te survepesuautot kasutate?
Me kasutame seda torude läbipesemiseks ja avariide likvideerimiseks. Kogu torustik on läbi pestud Väänas ja Kumnas, samuti Murastes Pankranniku piirkonnas. Seal on tehtud ikkagi meeletu töö. Ka Tabasalus oleme palju torustiku läbipesu teinud, sealhulgas kogu sademeveesüsteemi. Auto on olnud töös praktiliselt iga päev

Te ostsite hiljuti ka uued veemõõtjad?
Jah, nende soetamine on kindlasti märgiline ja põnev samm tulevikku. Ostsime kaugloetavad veearvestid läbi ÜF projekti „Vee-ettevõ- tete Liidu liikmete veearvestite ühishange“, kust saime 86% osas kaasnantseeringu. Arvesteid hakatakse varsti paigaldama. Esimeses faasis jääb tarbijate jaoks veenäitude teatamise kohustus siiski alles. Kaugloetavate arvestite kaudu hakkame kord või kaks aastas võtma kontrollnäitusid. Selleks peab kaugloetavust teostav auto aeglaselt nendega varustatud piirkondadest läbi sõitma ning autos olev tehnika loeb veearvestite näidud automaatselt sisse ning edastab meie majandustarkvarasse. Pikemas perspektiivis on ilmselt mõistlik ehitada valmis eraldi taristu, mis andmeid iseseisvalt loeb ning kuhu kõik klientide tarbimisandmed meile kokku jooksevad. See oleks kahtlemata selline ideaalmaailm ja ma arvan, et me kindlasti jõuame sinna. Aga me alustame esimese variandiga, kus me esialgu kasutame uut süsteemi kontrollnäitude võtmiseks.

Kuhu jääb Strantumi piirkond?
Ühisveevärk ja -kanalisat- sioon (ÜVK) on meil Tabasa- lus, Rannamõisas, Suurupis, Vääna-Jõesuus, Vitis, Vääna külas ja Kumnas ning osali- selt Ilmandus ja Murastes. Hetkel ootame 2015. aastal algatatud ÜVK arendamise kava valmimist, mis loodeta- vasti jõuab lähikuudel vallavo- likokku kinnitamisele. Selle valmimise järel on võimalik teha uusi nantseerimistaotlusi järgmiste veemajandusprojektide jaoks. Tulemas on vähemalt neli suuremat veemajandusprojekti järgmise nelja aasta jooksul: Tabasalu (amortiseerunud torustike rekonstrueerimine pluss mõ- ned hetkel veel kanaliseerima- ta alad), Muraste põhjaosa, Kumna ja Vääna. Esimene prioriteet veema- jandusprojektidest on Ta- basalu, millega ideaalis soo- vime alustada juba käesoleval aastal, kuid mille reaalne valmimine sõltub erinevatest asjaoludest. Loodan, et hilje- malt 2018. aastaks on see aga valmis, hõlmates enda alla veel ka need üksikud majapi- damised, mis on Tabasalu alevikus kanaliseerimata. Oleme järgemööda erinevaid väga suuri piirkondi vallas ÜVK-ga ühendanud ning jõudnud ringiga tagasi Tabasallu. Seoses tärganud huviga ja mitmete meie poole pöördumistega, oleme valmis vallavalitsusega koostöös aruta- m a , kuidas neile vallaelanikele, kes elavad piirkonnas, kus ÜVK-d veel ei ole, pakkuda kehtestatud hinnast soodsamatel tingimustel purgimisteenust.

Millised arengud on soojusosakonnas?
Kaugküttega seonduvalt on meie suurim plaan seotud Harku alevikuga, kus soovime olla nii soojuse tootja kui ka võrguettevõtja, nagu me oleme näiteks täna Tabasalus. Pole siiski välistatud, et soojuse tootjaks selles piirkonnas osutub keegi muu.

Harkusse tuleb ehitada ka uus katlamaja?
Jah, kui vangla välja kolib, siis tuleb sealse piirkonna jaoks, mis enne sai oma toasooja vangla kat- lamajast, ehitada uus katlamaja. Projekteerimishange, mis hõlmas endas nii katlamaja ehitust kui ka trasside projekteeri- mist, on meil tehtud. Küttela- hendus peab valmis olema uue kütteperioodi alguseks selleks sügiseks. Hiljuti käisid Strantumi ja vallavalitsuse spetsialistid Pärnumaal tutvumas ühe kõige moodsama hakkepuidu katlamajaga. Hakkepuit on ja jääb kõige odavamaks kütteliigiks ning on keskkon- nasõbralik. Ideaalis näeme, et ka Harkusse tuleks just hakkepuidu katlamaja, mis tähendaks ka tarbija jaoks soodsaimat hinda.

Kuidas läheb Strantumi haldusosakonnal?
Läheb hästi. Me jätkame kõigi nende teenustega, mida oleme ka siiani pakkunud. Peaasjalikult tegeleme hoonete haldamisega, aga ka näiteks väiksemate tänavate ja parklate-väljakute aastaringse hooldusega. Lisaks on erinevad välikoristused, haljasalade muruniitmine jm maastikuhooldus. 2016. aastal soovime üle võtta valla tänavavalgustuse kogu ulatuses. Jooksva hooldusega me praegu juba tegeleme, kuid plaan on lisaks ka selle arendamise poolega tegeleda ehk tervikteenust pakkuda. Veel tegeleb haldusosa- kond valla randade koristamisega Vääna-Jõesuus, Suurupis ja Tabasalus ning rannaparkimise korraldamisega. Oleme valmis pakkuma ka naaberomavalitsustele randade hoolduse teenust, milleks meil on juba päris hea kompetents ja tehniline võimekus. Haldusosakonnal on väga hea koostöö ka Viti hooldekoduga, mille elanikud käivad meil abiks lihtsamatel välikoristustöödel, nagu hetkel näiteks lumelükkamisel. Nad on väga kohusetundlikud ja tublid ning meil on väga hea meel pakkuda neile töötamise võimalust.

Ja lõpetuseks, millised plaanid ootavad ees Tabasalu Spordikompleksi?
Möödunud aastal tegime fuajees, sauna- ja pesuruumides remonti ning kohe saab Tabasalu Spordikompleksis valmis kolmas korrus, kuhu tuleb neli uut ja tänapäevast bürooruumi. Me eelistaksime, et sinna tuleksid rentnikeks eelkõige kohalikud spordiklubid, meie koostööpartnerid. Teisel korrusel vabaks jäävate ruumide asemele ehitame kaks uut riietus-pesuruumi, et kõigil spordikompleksi külastajatel oleks piisavalt ruumi mugavalt riideid vahetada ning end peale treeningut värskendada. Kevadel on plaanis välja ehitada uus idamaine saal ja leida uueks hooajaks sinna koostööpartnerid erinevatelt võitluskunstialadelt. Praegu on meil piiratud ruumiliste võimaluste tõttu tulnud pal- judele huvilistele ära öelda. On olnud võimalik leida mõ- ningad ajad vaid aikido’le ja karatele, kuid soovime pärast uue idamaise saali väljaehitamist seda nimekirja kindlasti laiendada.

Allikas: Harku Valla Teataja

Lisa kommentaar

Email again: