Kommenteeri

Valla uus teedehooldaja Strantum OÜ on talveks valmis

Alates käesoleva aasta juulikuust on Harku valla uueks teedehooldajaks OÜ Strantum, kellega sõlmiti viieaastane leping.
Strantumi hoolduses on kokku ligi 350 kilomeetrit valla teid (sõiduteed koos kergliiklustee- dega), lisaks teedele ka parklad. Tee- dehoolduse projektijuhiks värbas et- tevõte tööle Ain Soone, kellel on siinsete teede hooldamise kogemust koguni 9 aastat ning kelle kompetent- susele tuginedes võime julgesti peat- selt algavale talvele vastu minna. Iga uue teenuse alustamine on aja-, töö- ja ressursimahukas. Tänaseks on vajalik eeltöö tehtud – soetatud on suurem osa masinapargist ja tehni- kast ning sõlmitud on lepingud koos- tööpartneritega, kelle abi on tarvis eriti tippkoormuse perioodidel. Har- ku valla teede lumekoristuseks on valmis kuus traktorit, neli veoautot, soolapuistur, teehöövel, laadur, üks maastur saha ja puisturiga ning üks maastur sahaga.

Kui kiiresti teed puhastatakse?
Lumekoristuse aeg sõltub teede seisun- ditasemest ja sademete hulgast. Üldi- selt tehakse teede talvist lumehooldust vastavalt teele määratud seisunditase- mele, mis on jaotatud prioriteetsusest lähtuvalt kolmeks ning mille puhul teede puhastamise aeg varieerub üld- joontes 5–10 tunnini saju lõpust alates. Kui aga ööpäevane sademete hulk on enam kui 10–15 cm, siis puhastatakse teid eraldi kokkuleppe alusel, kus tee- hooldaja ja vald määravad esmaste lumelükkamiste nimekirja. See tähen- dab seda, et esmases järjekorras taga- takse liiklemise võimalus kohtades, kus on koolid, lasteaiad, ametiasutused ja ühistranspordi marsruudid ning kõnniteed. Lasteaedade, koolimajade ja spordirajatiste juurde viivad teed-tä- navad ning parklad peavad olema puhastatud hommikul kella kuueks. Probleemidest ja liiklusohtlikest koh- tadest saab aga ööpäevaringselt teatada teehooldus@strantum.ee või telefonil 5886 6881.

Teedel kolm seisunditaset
Kolmanda seisunditaseme teedel ehk siis kõrgeima taseme puhul sahatatakse lumi ära peale saju lõppu viie tunni jooksul, teise seisunditaseme puhul kuue tunni vältel ja esimese seisundita- seme korral sahatatakse teed puhtaks kaheksa kuni kümne tunni jooksul pä- rast lumesaju lõppu. Kõige prioriteetse- mad, kolmanda seisunditasandi teed on need, mis on suurte elamupiirkondade juures asuvad asfaltkattega teed, mida kasutavad paljud elanikud lisaks koduteele ka avalike asutuste juurde sõiduks. Teise seisunditaseme teed on samuti asfaltkattega teed, ent need ei vii avalike asutusteni, vaid enamasti üksnes elamu- piirkondadesse. Esimese seisunditase- me teedeks on kruusateed ja freespuru- kattega teed, mis asuvad enamasti aiandusühistutes. Soovides üle vaadata oma kodutänava seisunditaset, saab seda teha valla teede kaardilt, millele pääseb Harku valla kodulehe www. harku.ee/valla-teed kaudu.

Tulevikus näeb töökulgu veebist
Harku vald koostöös OÜ-ga Strantum on alustanud uue süsteemi loomist, kus kõik talvised teehooldeautod on varustatud GPS-iga. See annaks tule- vikus võimaluse teehooldemasinate tööd ka virtuaalselt reaalajas jälgida. Nii saaks iga vallaelanik näha, kui kaugel lumesahk tema majast paras- jagu on ja millal see temani võiks jõuda. Veebilahendus on praeguseks juba valmis ning seadmedki osaliselt soetatud. Esimestel kuudel süsteemi katsetatakse ja täiustatakse ning kui lahenduse töökindlus on tõestatult piisav, saab loodetavasti järgmisest hooajast, kui mitte varem, igaüks teehooldusmasinate paiknemist meie kodulehe vahendusel jälgida.

Hoidke teeservad vabana
Lumekoristust raskendavad oluliselt teede ääres olevad suured kivid, põõ- sad ja puud ning vahel ka elamute aiaväravad, mis asuvad teedele lubatust lähemal. Samuti on teede otstele pargitud autosid, mis lumehooldusmasinate läbipääsemist takistavad. Siinkohal teemegi üleskutse kõigile elanikele, et vaataksite üle nii enda kui ka oma naaberkinnistute esised alad ning kõrvaldaksite takistused ja vaja- dusel tuletaksite seda ka oma naabri- tele meelde. Tee ääres või teel olevate takistuste tõttu võib jääda teelõik hooldamata ning selle juure tullakse tagasi alles uuel hooldusringil, kui takistus on kõrvaldatud. Hea tulemus saab tekkida vaid kõigi osapoolte koostööna ning ühiselt panustadesLisa kommentaar

Email again: