Kommenteeri

Viimane aeg ÜVK-ga tasuta liitumiseks

Vähem kui kuu aja jooksul on Viti, Liikva, Vääna-Jõesuu, Suurupi ja Muraste elanikel veel võimalik vallalt taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumistasu kompenseerimist. Taotlust 384 euro suuruse liitumistasu hüvitamiseks on võimalik esitada kuni käesoleva aasta 13. oktoobrini.
Vitis, Liikvas, Vääna-Jõesuus, Suurupis ja Murastes on Harku valla veemajandusprojekti raames loodud 3700 kinnistule võimalus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga (ÜVK-ga) liitumiseks. ÜVK-ga liitumine tõstab kinnistu väärtust ning võimaldab kinnistuomanikel asuda kasutama kontrollitud kvaliteediga joogivett ning loobuda kulukast reovee kogumismahutite või kuivkäimlate kasutamisest. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kasutamiseks on enamikel puhkudel odavaim ning keskkonda säästvaim võimalus liituda ÜVK-ga. Augusti seisuga on liitumisleping sõlmitud või sõlmimisel pea 1700 veemajandusprojekti piirkonna kinnistul. OÜ Strantum kutsub kõiki kinnistuomanikke, kelle kinnistule on rajatud võimalus liituda ÜVK-ga, seda võimalust kiiresti kasutama – lisaks sellele, et pikemas perspektiivis hoitakse nii kokku kuludelt ja säästetakse keskkonda, on see ainuke ka tulevikus kindlalt toimiv ning legaalne viis vett ja kanalisatsiooniteenust kasutada.

Oluliselt soodsam viis Tallinna Vee purglate sulgemine ja tõhus kontroll on toonud kaasa kogumismahutite tühjendamise hindade kohati mitmekordse kasvu. Kogumismahuti ühe korra tühjendamise hind on tänaseks selline, mille eest saaks keskmine pere ühisveevärgist kaks kuud muretult vett kasutada ja kasutusel olnud vee ühiskanalisatsiooni juhti- da. Purgimise hinna kasv jätkub ka tulevikus. Teine põhjus kiireks tegut- semiseks on asjaolu, et aian- dus- ja suvilaühistutel, kelle puurkaevudest võetakse põh- javett enam kui 5 m³ ööpäe- vas, lõpevad vee erikasutus- load valdavalt 31.10.2016. S e e g a o n k õ i g e mõistlikum ja kind- lam moodus oma kodu veevarustuse tagamiseks liitumine ÜVK-ga.

Kiire tegutsemise korral jõuavad Harku valla elanikud veel kasutada voli- kogu poolt kehtestatud kompensatsiooni ning liituda ÜVK-ga tasuta. Kuni 13. oktoobrini 2016 kompenseeritakse Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames rajatud torustikega liitumise tasu kinnistuomanikele, kes on elanikeregistris registreeritud Harku valla elanikuks. Kuivõrd soodustust saab ainult peale kinnistusisese torustiku täielikku väljaehitamist ja vastuvõtmist, käib see eelkõige nende ligikaudu 200 kinnistuomaniku kohta, kes on antud protsessi juba alustanud, st tehnilised tingimused välja võtnud. Täpsema info liitumistasu kompenseerimise kohta leiab valla kodulehelt: www.harku. ee/uf-veemajandusprojekt.

Allikas: Harku Valla Teataja.

Lisa kommentaar

Email again: